ข่าวประชาสัมพันธ์

           องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ 

  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT)ผ่านระบบ TAS ด้วยตนเองที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ukc86b โดยใส่หมายเลขประจำบัตรประชาชนเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ภายในวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Intergrity and Transparency Assessment:ITA)และองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ จะได้นำผลการประเมินไปแก้ไปรับปรุงพัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิดธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ และสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป

         
   
   
             
 
 
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ประจำปี 2563 
   
 

                                                

   
 
   
 
   
   องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบ

วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS

ด้วยตนเองที่ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ukc86b

โดยใส่หมายเลขประจำบัตรประชาชนเพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น.  

เพื่อสำนักงาน  ป.ป.ช. นำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินผลการประเมิน

คุณธรรม  และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Intergrity  and Transparency Assessment: ITA) และ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ   จะได้นำผลการประเมินไปแก้ไข

ปรับปรุง  พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เกิด

ธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ และสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้

การทุจริตต่อไป

- เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำนักงานใหม่ 042-219673