ประวัติความเป็นมา

สะอาด สะดวก โปร่งใส พนักงานท้องถิ่นมีวินัย มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านศรีเจริญ ตำบลอ้อมกอ

จากการเปลี่ยนเปลงสถานภาพของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อปีพ.ศ.2539 เป็นต้นมา 

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอบ้านดุง ห่างจากตัวอำเภอ 22 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ

- ทิศเหนือติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

- ทิศใต้ติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาดและอีส่วนติดเขตอ.ทุ่งฝน

- ทิศตะวันออกติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น

- ทิศตะวันตกติดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด

มีเนื้อที่ทั้งหมด  89 ตารางกิโลเมตร

ด้านการปกครองแบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านอ้อมกอ  หมู่ที่ 2 บ้านดงดารา หมู่ที่ 3 บ้านโคกคำไหล หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม  หมู่ที่ 5 บ้านโนนหอม

หมู่ที่ 6 บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 8 บ้านเดชอุดม หมุ่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านโนนศรีทอง 

จำนวนครัวเรือน  2,394    หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด  8,694   คน ชาย    4,349  คน หญิง  4,345  คน

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

อุทยานอ้อมฤดี ตั้งอยู่ที่บ้านอ้อมกอ หมู่ที่ 1 อาณาเขตติดกับวัดศรีชมชื่น ซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอและวัดป่าเทพพิทักษ์ภายในมีศาลเจ้าปู่หอคำ มีโขดหินขนาดใหญ่มากมายและยังบ่น้ำศักดิ์สิทธิ์และซากปรักหักพังของเจดีย์และร่องรอยการก่อสร้างศาสนสถานบนเกาะภายในอุทยาน