ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

    1. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต ม.6 บ้านศรีเจริญ

     2. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านโนนหอม

     3. ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนผิวทาง คสล.ม.5 (ครั้งที่ 2)

     4. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 (ครั้งที่ 2)

 

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

     1. โครงการประกวดราคาก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6

      2. โครงการประกวดราคาก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

     1. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านโนนหอม

     2. โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 บ้านศรีเจริญ

 

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ประเภท รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจั้าง ปีงบประมาณ 2563

- แผนจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563

- ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถกระเช้า

 

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

- งานก่อสร้าง

- งานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

    * โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562

- แผนการใช้จ่ายเงิน

 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562    

 

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

โครงการก่อสร้างถนนผิวลาดยางแบบพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ม.7

โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6

โครงการก่อสร้างถนนผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10

  ประกาศด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

- ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และถมดินอาคารที่ทำการ อบต.แห่งใหม่ 

- ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

- ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.7

- ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างถนนผิลทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10

- ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่

- ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.อ้อมกอ

 

ประกาศร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ  ๑ ต.ค.๖๑  ถึง ๓๑ มี.ค.๖๒)

   
 

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลคม 260 ถึง 30 กันยายน 2561)

 

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2561

- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560   - ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561    ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

        - ผด.1   - ผด.2

   ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

  2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

  3 โครงการขุดลอกลำห้วยเหมือง ม.2

  4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1

  5 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ม.2

  6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6

  7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7

  8 โครงการขุดลอกลำห้วยเหมือง ม.2

  9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.6

 10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.7

 11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2,3 และ4

 12 โครงการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2561

 13 โครงการจัดซื้อนมโรงเรียนภาคเรียนที่2/2560

 14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง กรณีเร่งด่วน

 15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล

 16 โครงการถมดินที่ก่อสร้าง อบต.แห่งใหม่   แบบ ปปช.01

 17 โครงการจัดซื้อถังขยะยางรถยนต์

 18 โครงการถมดินเพิ่มเติม

 19 โครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้ว อบต.

 20 โครงการก่อสร้างประปาบาดาล

 21 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

 22 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ

 

โครงการสอบราคา ปีงบประมาณ 2561

- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7

- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล ม.7

- ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล ม.6

   
 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

   1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.6

   2 โครงการขุดลอกห้วยหนองสิม

   3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3

   4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5

   5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 จากเงินสะสม

   6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากเงินสะสม

   7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9

   8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 แห่งที่ 2

   9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 แห่งที่ 3

   10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 แห่งที่ 4

   11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล

   12 โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

   13 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบภายในตำบล

   14 โครงการขุดลอกหนอง ม.3

   15 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

   16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 แห่งที่ 2

   17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม1 แห่งที่ 1

   18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 แห่งที่ 2

   19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากเงินสะสม

 

 โครงการสอบราคา ปีงบประมาณ 2560

ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะสี่ประตู ปีงบ 2560

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก ม.7

 

 

 

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ในรูปแบบ RSS(Really Simple Syndication)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก