คณะผู้บริหาร

   
           นายสมศรี   โพธิ์ตาทอง
 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

         นายสมชาย   ห้วยทราย        นายทองปาน   แสนยางนอก
           นายอภิศักดิ์   เงาสมรูป
                  รองนายก                   รองนายก                  เลขานุการนายก