ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 
 
  ประวัติ คตสังหาร
 
  ประธานสภา  
 
บุญสงค์ เสนาฤทธิ์   พีระพรรณ์ อังคะปาน 
รองประธานสภา   เลขานุการสภา
สมพงษ์ โคตระโคตร
บุญทัน บุญเรือง
สนอง พิมพ์พล
สมชาย  ปัญจาคะ
ส.อบต. ม.1 ส.อบต. ม.1 ส.อบต. ม.2 ส.อบต. ม.2
เฉลิม สำนวนเลิศ
ไพบูลย์ กล้าเกิด
เกียรติศักดิ์ แก้วเกิด
โชคมีสมคิด  เสนาเจริญ
ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.3 ส.อบต. ม.4 ส.อบต. ม.4
 
คำตา  ชัยโสดา -ว่าง-
ถาวร กายชัยภูมิ  วศิน ทวีโชติ
ส.อบต. ม.5 ส.อบต. ม.5 ส.อบต. ม.6 ส.อบต. ม.6
อนุวัตร เสนาเจริญ
วัลลภ  สูงสันเขต
บุญสงค์ กันแก้ว
สมชาติ พละหาญ
ส.อบต. ม.7 ส.อบต. ม.8 ส.อบต. ม.8 ส.อบต. ม.9
     
อุดร อ้อมกอกุล
     
ส.อบต. ม.10