กองคลัง

   
  สำรวม โยธคง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
  - ว่าง -  
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
 
มณัชยา   ครุฑละคร ทาริกา ศรีชมภู ณัฏฐพิชา ทีภูงา เทียนทอง  พุทธาธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
สมฤทัย  มีอุเทน รัตติยาพร   พุทธาธรรม รัตนาพร โพธิ์ตาทอง มณีนุช บรรเทาทุกข์
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ