กองคลัง

   
  สำรวม โยธคง  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
  กิติยา ภวภูตานนท์  
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
 
มณัชยา   ครุฑละคร ทาริกา ศรีชมภู ณัฏฐพิชา ทีภูงา เทียนทอง  พุทธาธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
สมฤทัย  มีอุเทน รัตติยาพร   พุทธาธรรม รัตนาพร โพธิ์ตาทอง มณีนุช บรรเทาทุกข์
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ