กองช่าง

   
  ฤทธิโชค   วรรัตน์
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
 อภิสิทธิ์ ปานสีดำ    อภิชาติ วงษาเนาว์
 นายช่างโยธา    นายช่างไฟฟ้า

      อัจฉริยะ   มีศีลสัตย์    
   นิตย์ นิลเกตุ      ธวัชชัย ดอกไม้
         วัชระ ไผ่ล้อมทำเล   
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    ผู้ช่วยนายช่างโยธา     ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    พนักงานจ้างทั่วไป
       
-ว่าง-      
คนงานทั่วไป      
(พนักงานประจำสถานีสูบน้ำ)