สำนักปลัด

 


 

 
 
  ดาบชัย  สิทธิราช
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
  ภิญโญ  ภวภูตานนท์  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
  สาธิต   ภูจอมแก้ว  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
ไพรัตน์ สุราชวงศ์ ไชย์ยศ เย็นรัตน์ วัฒนา พรหมา จำเริญ จงใจ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วีรนิตย์ สิทธิราช สุกัญญา ชาวดร สิทธิชัย มะเดช ประครอง พันธ์กกค้อ
นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข
       
-ว่าง-     -ว่าง-
นิติกร     เจ้าพนักงานธุรการ 
       
อารี  ดงแสนสุข
สุชามณี โพธิ์ตาทอง
นฤมล   ลำพองพวง
ยุพาพรรณ   วรรณราม
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
       
คนึงนิตย์  ดวงเทียน
กมลรัตน์   สรรพวุธ
ชญานี   บุบผาเทพ
มะลิสด สร้อยชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
     
-ว่าง-      
ครูผู้ดูแลเด็ก      
     
ญาวรินภรษ์ ภูมิเพ็ง
มะลิวัลย์  สว่า -ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
รณกร   โพธิ์ตาทอง สุจิตรา ลำพองพวง เอกวิทย์  ลำพองพวง อาพีรยา  ขันธวิชัย
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
จริยา ตุ้ยมูล สุวรรณี   แสนยางนอก พิสัย สิทธิราช ยุทธภูมิ   สิทธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงานขับรถยนต์
       
พุฒทา  โสณะชัย
-ว่าง- สุกัน อินลา
สมปอง  ศิริชัย
นักการภารโรง พนักงานขัถยนต์ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
  (ประจำรถขยะ)    
       
คมสัน  จันดีสี      
คนงานประจำรถขยะ