วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทและหน้าที่

วิสัยทัศน์ (Vision)  "ตำบลน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง และชุมชนเข้มแข็ง"

 

พันธกิจ (Mission)

       พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจท้องถิ่น

       พันธกิจที่ 2  ปรับปรุงระบบการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแและภูิปัญญาท้องถิ่น

       พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

       พันธกิจที่ 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

       พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

       พันธกิจที่ 6  พัฒนาศักยภาพของประชากร

 

 ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ

       การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอจะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง และเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนี้ ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพ นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และเศรษฐกิจแบบพอเพียง

โดยส่วนรวมการวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กฎหมายอื่นของ อบต. และการใช้เทคนิค SWOT ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้

 

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

-  ซ่อมแซมทางระบายน้ำ

-  ขุดลอกลำห้วยและคลอง

(2)  การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 

-  ก่อสร้างบล็อกคอนกรีต

-  ก่อสร้างท่อระบายน้ำ

 (3)  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

-   ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน,บ่อบาดาล

(4)  การจัดให้มีและการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

-  โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน และสู่พื้นที่ทางการเกษตร

-  ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)  การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การป้องกันการควบคุมโรคติดต่อ 

-  โครงการดูแลสุขภาพเด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

-  โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน

(2)  การป้องกัน การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล

-  โครงการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม  โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 

การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ

-  โครงการอบรมนวดแผนไทย

-  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคใบไม้ตับ            

(3)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

-  โครงการจัดหาเบี้ยยังชีพ และสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

-  ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 

-  โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

(4)  การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และทางที่สาธารณะ

-  โครงการประกวดหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา

(5)  การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศักยภาพพร้อมขยายเครือข่าย

-  โครงการฝึกอบรมกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

-  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้กับผู้ติดเชื้อเอดส์

-  โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงานและผลกระทบต่อผู้ว่างงานวิกฤตเศรษฐกิจ

 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)  การส่งเสริมประชาธิปไตย

โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนา อบต.

-  โครงการให้ความรู้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนเรื่องหลักการเมืองการปกครองท้องถิ่น

(2)  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.  ตำบลอ้อมกอ

-  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

-  โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

 (3) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่  อบต.

- โครงการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน

- โครงการให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดอุบัติเหตุทางจราจร        

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบล และประสานการจัดทำแผนพัฒนา

จัดฝึกอบรมการจัดทำแผนแม่บทชุมชน

โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล/หมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา  3  ปี

(2)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

-  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายสินค้า  OTOP ตำบลอ้อมกอ

 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

(1)  การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปลูกป่าเสริมเติมชีวิต

-  โครงการส่งเสริมปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

-  โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด

 (2)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง  ๆ

-  โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดินเฉลิมพระเกียรติ

-  โครงการป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวและแหล่งน้ำ

 

ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ  ที่เกี่ยวข้อง

(1)  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

-  โครงการพัฒนาศักยภาพพร้อมเครือข่ายเยาวชนคนรักษ์ถิ่น

-  โครงการวันกตัญญูประจำตำบล

-  โครงการจัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

-  โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

(2)  การส่งเสริมกีฬา

-  โครงการเปตองเชื่อมความสามัคคีตำบลอ้อมกอ

-  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติดประจำตำบล

-  โครงการส่งเสริมสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชน 1 ตำบล 1 ทีมฟุตบอล

(3)  การศึกษาและการทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม

-  โครงการบวชชีพราหมณ์  ปฏิบัติธรรม  ถือศีล ประจำตำบล

-  โครงการทอดเทียนและประกวดการร้องสรภัญญะพื้นบ้านในเทศกาลเข้าพรรษา

 

 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)  ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

(2)  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการประเภทต่างๆของอบต.

(3)  สนับสนุนให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงาน

(4)  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานส่วนตำบล

(5)  ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร

(6)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

        

         ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอจะดำเนินการ

            ภารกิจหลัก

 1. การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
 1. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 2. การส่งเสริมการเกษตร
 3. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 4. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการสุขภาพและสาธารณะสุข
 6. การส่งเสริมและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 7. การสงเคราะห์สตรีการพัฒนา เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส                                                                                                                                                                                                                                                              ภารกิจรอง
 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 3. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
 4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 5. การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์