แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • พิมพ์

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (1)

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (2)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562(1)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562(2)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(ปค.4)

แบบดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(ปค.5)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตรการตรวสอบการใช้ดุลพินิจ